jon

Voorletters: 
j
Achternaam: 
vermeulen
Plaats: 
Nijkerk
Website: 
http://www.advocatenvanzalingen.nl/advocaat-bestuursrecht-nijkerk/

Advocaat bestuursrecht Nijkerk
Wat is bestuursrecht?

Bestuursrecht, ook wel administratief recht genoemd, houdt zich bezig met de regels waar de overheid zich aan moet houden bij het nemen van beslissingen. Onder het bestuursrecht vallen o.a. gemeenten, UWV, de Belastingdienst en vreemdelingenzaken. Geschillen worden binnen de rechtbank behandeld door een bestuursrechter. Dus bestuursrecht regelt de verhoudingen tussen de overheid en de burgers. Iedereen die weleens een vergunning aanvraagt of afgeeft, heeft ermee te maken. U kunt verwikkeld raken in een geschil met de overheid. Gedacht kan worden aan een geweigerde vergunning, een opgelegde boete of stopzetting van een uitkering of subsidie.

De Algemene wet bestuursrecht (Awb) is in gedeelten ingevoerd tussen 1983 en 2004. Maar ook nadien zijn er nog wijzigingen en aanvullingen op geweest. De Awb geldt als aanvulling op andere wetten. Het is daarom voor vele personen en instanties belangrijk om de implicaties van deze wet goed te begrijpen.
Hoe verloopt een bestuursrechtelijke procedure?

Een bestuursrechtelijke procedure is een rechtszaak tegen de overheid. In het bestuursrecht staan de regels waar de overheid zich aan moet houden bij het nemen van besluiten. Bijvoorbeeld over subsidies of vergunningen. Bestuursrecht heet ook wel administratief recht. Als u het niet eens bent met een beslissing van de overheid die u aangaat dan moet u in het algemeen daartegen eerst bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen.

U heeft bijvoorbeeld een omgevingsvergunning bij burgemeester en wethouders aangevraagd maar deze wordt afgewezen. Indien u het met deze beslissing niet eens bent dan moet u bij dit college van burgemeester en wethouders een bezwaarschrift indienen. In dit bezwaarschrift geeft u aan waarom u het niet eens bent met de genomen beslissing. Soms schrijft de wet echter voor dat er voorziening gevraagd moet worden bij een ander bestuursorgaan dan het bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen.