Algemene voorwaarden

Doel, functie en mogelijkheden van de website

Op deze website kunnen alle Mediators hun mediatorprofiel tonen aan de markt voor mediation. Doel is het verlagen van de drempel tussen vraag en aanbod van mediation. Eventuele sponsors en adverteerders kunnen een plaats toegewezen krijgen op deze website; Mediatorvinden.nl behoudt zich het recht voor om de plaats op de website te veranderen en zonder opgave van redenen geheel te verwijderen, ingeval van contractbreuk of andere niet voorziene omstandigheden.

Kosten

Er zijn en zullen in de toekomst geen kosten/bijdragen verbonden zijn aan het vermeld staan op de website Mediatorvinden.nl. Dus ook geen "kleine lettertjes" in de algemene voorwaarden. 

Vraag en aanbod

De site Mediatorvinden.nl biedt mediatorzoekenden een gemakkelijk instrument om online tot de keuze van een geschikte mediator te komen waarmee de eerste afspraak voor mediation wordt gemaakt. Mediators die passen in het behoefteprofiel van partijen worden via e-mail benaderd om te reageren. 

Aansprakelijkheid t.a.v. de juistheid van vermelde informatie via de mediatorprofielen

Mediatorvinden.nl controleert met vaste regelmaat, maar is niet aansprakelijk voor de juistheid van de vermelde informatie in de mediatorprofielen en daaraan gekoppelde informatieverstrekking op deze website . Indien er sprake is van ongewenste informatieverstrekking dan is het niet alleen voor Mediatorvinden.nl, maar ook voor iedere bezoeker van deze website mogelijk om de betreffende mediator via zijn/haar e-mail-contactformulier in het mediatorprofiel hierop direct aan te spreken.
Aansprakelijkheid t.a.v. onverhoopte uitval van deze website
Mediatorvinden.nl spant zich in om deze website naar behoren te verzorgen en heeft hiervoor professionele ondersteuning ingezet. Voor onverhoopte uitval en/of haperingen van deze website kan Mediatorvinden.nl echter niet instaan en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade door uitval/haperingen van de website.

Aansprakelijkheid t.a.v. de getoonde informatie op deze website

De op deze website getoonde informatie wordt door Mediatorvinden.nl met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan; Mediatorvinden.nl aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.
Misbruik en aansprakelijkheid t.a.v. verwijzingen naar andere websites.

Verwijzingen naar andere websites worden zorgvuldig uitgezocht. Mochten er onverhoopte nadelige gevolgen voor (bezoekers van) deze websites of derden ontstaan dan aanvaard Mediatorvinden.nl hiervoor geen aansprakelijkheid. Wij worden wel graag hierover geïnformeerd teneinde bij te kunnen dragen aan het voorkomen van genoemde nadelige gevolgen of schade via e-mail: info@match-it.info

Controle van registraties bij NMI / RvR

De kwaliteitskeurmerken van mediators vermeld op deze website worden ontleend aan de mediatorprofielen van de aangemelde mediators. De keurmerken zoals NMI-registratie /certificering en verbondenheid aan de Raad voor Rechtsbijstand (RvR), worden door de betreffende mediators zelf openbaar gemaakt in hun mediatorprofiel. Met vaste regelmaat controleren wij de registraties van mediators die in hun profiel een registratie vermelden bij NMI en de Raad voor Rechtsbijstand. Indien de registratie niet geldig is wordt de betreffende mediator hierop aangesproken. Een niet geldige vermelding dient zo snel mogelijk te worden gerectificeerd. Van mediators die bij herhaling geen geldige vermelding van keurmerken in hun mediatorprofiel handhaven wordt het mediatorprofiel verwijderd. Hoewel Mediatorvinden.nl met vaste regelmaat de mediatorprofielen controleert, aanvaard Mediatorvinden.nl geen aansprakelijkheid voor de juistheid van de verstrekte informatie over keurmerken / registratie / certificering/ verbondenheid aan - of aantekening en subsidiemogelijkheid bij de Raad voor Rechtsbijstand en overige uit het mediatorprofiel afgeleide informatie.

Controle op de juistheid van de informatie is (ook voor de bezoeker) mogelijk (en aanbevolen) via de betreffende registers van NMI en RvR. Deze registers zijn te vinden via de websites van de Raad voor Rechtsbijstand (RvR) en het Nederlands Mediation Instituut (NMI). Via het in het mediatorprofiel opgenomen e-mail-contactformulier kan de bezoeker ook zelf contact opnemen met de houder van het betreffende mediatorprofiel. In geval van pre-mediation en/of actieve doorverwijzing door medewerkers van Mediatorvinden.nl, wordt altijd voorafgaand aan de pre-mediation /doorverwijzing extra controle uitgevoerd op de juistheid en geldigheid van de in de mediatorprofielen van deze mediators gepresenteerde informatie, in bijzonder gericht op de vermelde kwaliteitskeurmerken. Bij (eigen) gebruik, van de informatie vermeld (in de mediatorprofielen) op deze website, door de bezoeker, wordt aanbevolen om altijd de genoemde registers ter controle te raadplegen alvorens verder iets te ondernemen.

Intellectuele Eigendomsrechten

Op (de informatie opgenomen op) deze website rusten rechten van intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten, databank-rechten, merkrechten en handelsnaamrechten. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Mediatorvinden.nl mag (de informatie opgenomen op) deze website Mediatorvinden.nl , waaronder in het bijzonder de afzonderlijke webpagina's, de merken en handelsnamen van Mediatorvinden.nl de mediators-databank van Mediatorvinden.nl en de daarin opgenomen gegevens niet worden openbaar gemaakt, verveelvoudigd, hergebruikt, gewijzigd, "reverse engineered", gedecompileerd, opgeslagen in enig geautomatiseerd bestand, of geëxploiteerd op enigerlei wijze. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan de inhoud hiervan te vermenigvuldigen, door te sturen, verspreiden, distribueren of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Mediatorvinden.nl Voor alle links naar deze website Mediatorvinden.nl is voorafgaande schriftelijke toestemming van Mediatorvinden.nl vereist, met dien verstande dat Mediatorvinden.nl vooraf toestemming verleent voor links waarbij de link en de pagina's die door de link worden geactiveerd (a) geen frames vormen rond enige webpagina van Mediatorvinden.nl of met behulp van andere technieken wijzigingen aanbrengen in de visuele presentatie of het uiterlijk van enig deel van de inhoud van de webpagina's van www.mediatorvinden.nl; (b) geen onjuiste voorstelling van zaken geven van uw relatie met Mediatorvinden.nl; (c) niet de indruk wekken dat Mediatorvinden.nl u, uw website of uw product(en) of dienst(en) aanbeveelt of onderschrijft; en (d) geen onjuiste of misleidende indruk wekken ten aanzien van Mediatorvinden.nl en geen schade berokkenen aan de reputatie en/of handelsmerken van Mediatorvinden.nl

Wijzigingen voorwaarden

Mediatorvinden.nl houdt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze algemene en de specifieke gebruiksvoorwaarden; de gewijzigde versies van de algemene gebruiksvoorwaarden zijn herkenbaar aan een versienummer en daaraan gekoppelde wijzigingsdatum. Belanghebbenden kunnen zich nog 1 maand na de wijzigingsdatum beroepen op de voorlaatst geldende versie. Disclaimer (aanvulling).

Ieder gebruik van gepubliceerde informatie is volledig voor eigen risico van de gebruiker. De op deze website gepubliceerde informatie is niet bedoeld en kan niet worden beschouwd als advies, in welke vorm dan ook. Deze website is en wordt zorgvuldig samengesteld, echter wij kunnen niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid van de gepubliceerde informatie; ook kunnen wij niet instaan voor het verouderd zijn of het achterhaald zijn van gepubliceerde informatie.

In welke vorm dan ook, wordt iedere aansprakelijkheid voor de juistheid en/of volledigheid van de op deze website gepubliceerde informatie uitgesloten en wordt iedere aansprakelijkheid voor het gebruik van de getoonde informatie uitgesloten; dit geldt tevens voor de hyperlinks en achterliggende websites en bronnen.
Op het gebruik van deze website is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

© 2011 Match-it, Deze website, is eigendom van het bedrijf Match-it, tevens handelend onder de naam Match-it (Kamer van Koophandel Enschede), KVK dossier: 55016766.